• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 134 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
•
นายคัมภีร์ นิลวรรณ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
•
นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
5
นายสมโชค มีขวด • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
•
นางจริยา เอียบสกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7
นายประวิทร ศรีสมุทร • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
8
•
นายบุญสิทธิ์ อยู่คง • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
9
•
นายเติมศักดิ์ ปิ่นสวาสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
นายดำรงค์ ไชยตัน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
11
•
นายสุทัศน์ ผาสุข • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
12
•
นายสมชัย พรหมสุทธิ์ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
13
•
นางสาวปนัดดา ธุระธรรม • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14
•
นางจินตนา บุษยากุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
15
นายโสภณ ทองผุด • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
16
•
นางปรีดา จารุวัฒนสุนทร • ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
17
•
นางเปมิกา วิสุทธิ์ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานการเงิน
18
นายเกษม เพชรถาวร • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
19
•
นางอุไรวรรณ ผลประสาร • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
20
•
ว่าที่ ร.ต.เสนอ จันทรพิชัย • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
21
•
นางประเสริฐสุข เขียวสังข์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
22
นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
23
นางจิตติมา ยอดบำรุง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
24
นายครรชิต ทองสมบัติ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
25
นายยงยศ รตะเสรี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
26
นายสุวิช วงษ์จันทร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
27
นายวินัย ศรีสุภาสิตานนท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
28
นางสาวประภา โลมะพิเศษย์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
29
นางบุญเลิศ เตชะภัททวรกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
30
•
นายพิทยา แก้วอักษร • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
31
นายสิริวัฒน์ สมสิทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
32
•
นายพิณพงษ์ รัตนะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
33
นายสมชาย แนวบรรทัด • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
34
นายศุภกร ใจสมคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
35
•
นายธนวัฒน์ ธะนะศรีศิวนาถ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
36
•
นายธำรงศักดิ์ ราชาวนา • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
37
นางมุขดา สะราคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
38
•
นางปีณิต ช่างงาน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
39
•
นางนันทพร คงสมุทร • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
40
นายพงษ์ศักดิ์ คัลลาห์นะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
41
•
นายราวี ซามี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
42
นายไทยรัก อัศจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
43
นายสมภาส วงศ์ไวโรจน์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
44
นายยศทยา ชัชเวช • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
45
•
นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
46
•
นางเบญจวรรณ อัศวบุญมี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
47
นายปรีชา บัณรส • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานโทรศัพท์และวิทยุกระจายเสียง
48
นายสมชาย กระโหมวงศ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
49
นายวิชา ก้องเกียรติวารี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
50
นายสิรคม สะราคำ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
51
•
นางภัสรา ผาสุข • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
52
•
นายธัญพิสิษฐ์ อนุชาติกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
53
นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
54
•
นางสาวจรัยทิพย์ พงศ์พัฒนาคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
55
นายเจริญ หวังนิรันดร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
56
•
นายสมพร ขวัญใจ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
57
•
นางสาวสุลัยวัลย์ ขวัญแก้ว • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
58
•
นายมนพ สุดกระโทก • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
59
•
นางสาวแสงเดือน ชูทอง • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
60
•
นายสมุทร ไหมทอง • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
61
นายจินดา ปุพเพตะนันท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
62
นายจรูญ กลับสว่าง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
63
นายชีวานนท์ ไชยลาภ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
64
นายธเนธ ขวัญแก้ว • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
65
นางสาววนิดา สกุลทับ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
66
นายสมบัติ รัตนพิทยาภรณ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
67
•
นายปิยะ เพชรยอด • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
68
•
นางสาวสุภาวดี ธรรมดี • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
69
นายฐากูร ส่องแสง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
70
•
นายคมสัน คงนคร • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(ดูแลบำรุงยานพาหนะ)
71
นายวสันต์ ปฏิพัทธ์พิทักษ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
72
นายสมศักดิ์ บรรจงเมือง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
73
นายจตุพงศ์ ปรีดาผล • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
74
•
นายวิรัช จารุวัฒนสุนทร • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
75
•
นางสุวิพรรณ ตันติกวินวงศ์ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
76
•
นางวิลาวัลย์ สุธีรยงประเสริฐ • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
77
•
นางสาวธนวัน ถิ่นลิพอน • ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
78
นายประกาศ ประทีป ณ ถลาง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
• ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
79
•
นางสาวสิตินา ปลูกไม้ดี • ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผล
80
นายภาคภูมิ แซ่อ๋อง • ลูกจ้างชั่วคราว งานด้านศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
81
•
นางสาวนิตยา พฤคฌาญาณ • ลูกจ้างชั่วคราว งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
82
นางสาวหยาดฝน สุขชู • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
83
นางสาวณัฐภัสนันทน์ จอมส่อง • ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์
84
•
นางสาวสายรุ้ง สุวรรณชาตรี • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิทยบริการและห้องสมุด
85
นางสาวเสริมศรี สุขแสง • ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
86
นางสาวชญากานต์ มโน • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
87
นางสาวธัญชนก เกื้อวงษ์ • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
88
นายอานันท์ หิรัญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
89
•
นางสาวณัฏฐนิชย์ ตูลเพ็ง • ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
90
นายบุวร กำลังกล้า • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
91
นางสาววรรณวิมล สุทธิกิจจานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
92
นางสาวเย็นจิต นิติธรรมมานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
93
•
นางสาวสริณี แส้หมูด • ลูกจ้างชั่วคราว งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
94
•
นางสาวณัฐชนก เจริญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
95
นางจันทร์ ปาง้วน • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
96
•
นางสิทธิพร นุชสมัย • ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
97
•
นางสาวปราลานี สมุทรจาง • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
98
•
นางกนกนันท์ คล้ายเพ็ญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณ
99
•
นางสาวอนุษรา หยังปาน • ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
100
•
นางสาวอาภาภรณ์ เทียนยี่ • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ