• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 143 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
นายสมโชค มีขวด • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4
•
นายคัมภีร์ นิลวรรณ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
•
นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
6
•
นายเติมศักดิ์ ปิ่นสวาสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
นายประวิทร ศรีสมุทร • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
8
•
นางวรุณรัตน์ หอประสิทธิ์กุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9
•
นางจินตนา บุษยากุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
10
นายโสภณ ทองผุด • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
11
•
นายสุทัศน์ ผาสุข • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
12
•
นายสมชัย พรหมสุทธิ์ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
13
นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14
•
นายมนพ สุดกระโทก • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15
นายสมชาย กระโหมวงศ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
16
•
นางจริยา เอียบสกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
17
•
นายสมพร ขวัญใจ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
18
นายสมกิจ ตันศิริ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ก่อสร้างทั่วไป)
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
19
•
นางสาวแสงเดือน ชูทอง • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
20
นายสูติศักดิ์ สง่าพล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
21
นายพงษ์ศักดิ์ คัลลาห์นะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
22
นางมุขดา สะราคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
23
นายจินดา ปุพเพตะนันท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
24
•
นางสาวสุลัยวัลย์ ขวัญแก้ว • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
25
นางจิตติมา ยอดบำรุง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
26
•
นายธัญพิสิษฐ์ อนุชาติกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
27
นายยศทยา ชัชเวช • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
28
•
นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
29
•
นายราวี ซามี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
30
นายสุวิช วงษ์จันทร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
31
นายจรูญ กลับสว่าง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32
•
ว่าที่ ร.ต.เสนอ จันทรพิชัย • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
33
•
นางเบญจวรรณ อัศวบุญมี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
34
•
นางปีณิต ช่างงาน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
35
•
นายพิณพงษ์ รัตนะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
36
•
นางนันทพร คงสมุทร • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
37
•
นายสมชาย รัตนพันธ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
38
นายรุ่งจรัสแสง พิรุณรัตน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
39
นายดำรงค์ ไชยตัน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
40
•
นางสาวจรัยทิพย์ พงศ์พัฒนาคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
41
•
นายสุชาติ บุษยากุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
42
•
นายธนวัฒน์ ธะนะศรีศิวนาถ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
43
•
นายธำรงศักดิ์ ราชาวนา • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
44
นายสมภาส วงศ์ไวโรจน์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
45
•
นายอุทัย แช่มประสิทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมด้านวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมด้านลูกเสือ
46
นางธันยพร ลีลาเศรษฐกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
47
นายเกรียงไกร แพทย์ขิม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• หัวหน้าแผนก งานซ่อมบำรุงเรือ
48
นายเจริญ หวังนิรันดร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
49
นายวิสุทธิ์ ศิริศรีวิโรจน์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมด้านนักศึกษาวิชาทหาร
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
50
นายมานิต รัตนบุรี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
51
นายสมชาย แนวบรรทัด • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
52
•
นางสาวปนัดดา ธุระธรรม • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
53
•
นางประเสริฐสุข เขียวสังข์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
54
นายวิชา ก้องเกียรติวารี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
55
นายสิรคม สะราคำ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
56
นายเกษม เพชรถาวร • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
57
นายยุทธนา รัตโส • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
58
นายสิริวัฒน์ สมสิทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
59
นายครรชิต ทองสมบัติ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
60
นายทวี ศิลาพันธ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
61
•
นายธนบัตร อัศวบุญมี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
62
นายสมพร อภิไชยาวาทย์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่(งานเชื่อม)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
63
นายศุภกร ใจสมคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
64
นายยงยศ รตะเสรี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
65
•
นางสาวอุณาโลม อินทรสงเคราะห์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
66
นายสมศักดิ์ อามุตตาภรณ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
67
•
นางอุไรวรรณ ผลประสาร • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
68
•
นางปรีดา จารุวัฒนสุนทร • ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
69
•
นางเปมิกา วิสุทธิ์ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานการเงิน
70
นายวสันต์ ปฏิพัทธ์พิทักษ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
71
นายธเนธ ขวัญแก้ว • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
72
นายจตุพงศ์ ปรีดาผล • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
73
นายชีวานนท์ ไชยลาภ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
74
นายสมศักดิ์ บรรจงเมือง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
75
•
นายปิยะ เพชรยอด • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
76
นางสาววนิดา สกุลทับ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
77
นายสมบัติ รัตนพิทยาภรณ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
78
•
นายวิรัช จารุวัฒนสุนทร • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
79
นายประกาศ ประทีป ณ ถลาง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
• ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
80
•
นางสาวธนวัน ถิ่นลิพอน • ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
81
•
นางสุวิพรรณ ตันติกวินวงศ์ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
82
•
นางวิลาวัลย์ สุธีรยงประเสริฐ • ลูกจ้างประจำ งานเอกสารการพิมพ์
83
•
นายวศิน แซ่โก้ย • ลูกจ้างชั่วคราว งานสื่อการเรียนการสอน
84
•
นางสาวมนทิรา บุญมี • ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
85
•
นางสิทธิพร นุชสมัย • ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
86
นางสาววรรณวิมล สุทธิกิจจานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
87
นางสาวชญากานต์ มโน • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
88
•
นางนรินทรัตน์ อภิไชยาวาทย์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
89
•
นางสาวนิตยา พฤคฌาญาณ • ลูกจ้างชั่วคราว งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
90
นายวีระพล จุลรังษี • ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
91
•
นางกนกนันท์ คล้ายเพ็ญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณ
92
•
นางสาวสายรุ้ง สุวรรณชาตรี • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิทยบริการและห้องสมุด
93
นายบุวร กำลังกล้า • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
94
•
นางสาวนิรมล หอมหวล • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
95
•
นางสาวณัฏฐนิชย์ ตูลเพ็ง • ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
96
นางจันทร์ ปาง้วน • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
97
•
นางกาญจนา เพ็ชรสีทอง • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
98
นางสาวเสริมศรี สุขแสง • ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
99
นางสาริศา จิรภิญญธร • ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
100
นางแสงจันทร์ หนูทอง • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ