• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 139 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
นายสมโชค มีขวด • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4
•
นายคัมภีร์ นิลวรรณ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
•
นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
6
นายประวิทร ศรีสมุทร • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
7
นายมานิต รัตนบุรี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8
•
นางประเสริฐสุข เขียวสังข์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
9
นายสมชาย กระโหมวงศ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
10
•
นายมนพ สุดกระโทก • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11
•
นางวรุณรัตน์ หอประสิทธิ์กุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
12
•
นางจริยา เอียบสกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13
นายไทยรัก อัศจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
14
•
นายสุทัศน์ ผาสุข • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
15
•
ว่าที่ ร.ต.เสนอ จันทรพิชัย • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
16
•
นางจินตนา บุษยากุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
17
•
นายพิณพงษ์ รัตนะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
18
•
นายสมชัย พรหมสุทธิ์ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
19
นายดำรงค์ ไชยตัน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
20
•
นางเปมิกา วิสุทธิ์ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานการเงิน
21
นายสมภาส วงศ์ไวโรจน์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22
นายสถาพร พุทธศักดิ์โสภณ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
23
•
นายศึกษา ทิพย์วงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
24
นายยุทธนา รัตโส • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
25
นายสิริวัฒน์ สมสิทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
26
นายครรชิต ทองสมบัติ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
27
นายยงยศ รตะเสรี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
28
นายสิรคม สะราคำ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
29
•
นายบุญสิทธิ์ อยู่คง • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
30
นายศุภกร ใจสมคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
31
นายสมศักดิ์ อามุตตาภรณ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
32
•
นางอุไรวรรณ ผลประสาร • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
33
•
นายเติมศักดิ์ ปิ่นสวาสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
34
•
นางสาวแสงเดือน ชูทอง • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
35
•
นายสมพร ขวัญใจ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
36
นายสมบัติ ทิพย์สูงเนิน • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
37
นางจิตติมา ยอดบำรุง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
38
นายพงษ์ศักดิ์ คัลลาห์นะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
39
นางมุขดา สะราคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
40
•
นายวิโรจน์ ว่องวรานนท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
41
นายจินดา ปุพเพตะนันท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
42
•
นางสาวสุลัยวัลย์ ขวัญแก้ว • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
43
•
นางสาวปนัดดา ธุระธรรม • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
44
•
นายธัญพิสิษฐ์ อนุชาติกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
45
•
นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
46
•
นายราวี ซามี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
47
นายสุวิช วงษ์จันทร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
48
นายจรูญ กลับสว่าง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
49
นายสุทน ตันติกวินวงศ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
50
นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
51
•
นางปีณิต ช่างงาน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
52
นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
53
•
นางสาวจรัยทิพย์ พงศ์พัฒนาคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
54
นายเจริญ หวังนิรันดร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
55
•
นายสุชาติ บุษยากุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
56
•
นายธนวัฒน์ ธะนะศรีศิวนาถ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
57
นายทวีเกียรติ เอี่ยมจิตต์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
58
•
นายธำรงศักดิ์ ราชาวนา • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
59
นายเกษม เพชรถาวร • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
60
นางธันยพร ลีลาเศรษฐกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
61
นายเกรียงไกร แพทย์ขิม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• หัวหน้าแผนก งานซ่อมบำรุงเรือ
62
นายปรีชา บัณรส • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานโทรศัพท์และวิทยุกระจายเสียง
63
นายวิสุทธิ์ ศิริศรีวิโรจน์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมด้านนักศึกษาวิชาทหาร
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
64
นายสมชาย แนวบรรทัด • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
65
•
นางปรีดา จารุวัฒนสุนทร • ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
66
นายสมศักดิ์ บรรจงเมือง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
67
นายสมบัติ รัตนพิทยาภรณ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
68
•
นายคมสัน คงนคร • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(ดูแลบำรุงยานพาหนะ)
69
นายวสันต์ ปฏิพัทธ์พิทักษ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
70
นางสาววนิดา สกุลทับ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
71
นายธเนธ ขวัญแก้ว • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
72
นายชีวานนท์ ไชยลาภ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
73
นายจตุพงศ์ ปรีดาผล • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
74
•
นายปิยะ เพชรยอด • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
75
•
นางวิลาวัลย์ สุธีรยงประเสริฐ • ลูกจ้างประจำ งานเอกสารการพิมพ์
76
•
นางสาวธนวัน ถิ่นลิพอน • ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
77
•
นายวิรัช จารุวัฒนสุนทร • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
78
นายประกาศ ประทีป ณ ถลาง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
• ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
79
•
นางสุวิพรรณ ตันติกวินวงศ์ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
80
•
นางสาวอนุษรา หยังปาน • ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
81
•
นางสาวนิภาพร หิมรา • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
82
•
นายอับดลเหล๊าะ หมานสะยะ • ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
83
•
นางสาวปราลานี สมุทรจาง • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
84
นางสาวณฐมน ไหวพริบ • ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
85
•
นางสาวฟัญจรี จิมาร • ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
86
นางสาวนิตยา เมธา • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
87
•
นางสาวสิตินา ปลูกไม้ดี • ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผล
88
•
นางสาวมนทิรา บุญมี • ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
89
•
นางสิทธิพร นุชสมัย • ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
90
นางสาววรรณวิมล สุทธิกิจจานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
91
นางสาวเย็นจิต นิติธรรมมานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
92
นางสาวชญากานต์ มโน • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
93
•
นางนรินทรัตน์ อภิไชยาวาทย์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
94
•
นางสาวนิตยา พฤคฌาญาณ • ลูกจ้างชั่วคราว งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
95
นายวีระพล จุลรังษี • ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
96
นางสาวสุภาวดี ธรรมดี • ลูกจ้างชั่วคราว งานด้านศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
97
•
นางสาวสายรุ้ง สุวรรณชาตรี • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิทยบริการและห้องสมุด
98
นายสมศักดิ์ โคกเคียน • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
99
•
นายวศิน แซ่โก้ย • ลูกจ้างชั่วคราว งานสื่อการเรียนการสอน
100
•
นางสาวณัฏฐนิชย์ ตูลเพ็ง • ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ