• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 121 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
•
นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4
นายเกรียงไกร แพทย์ขิม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• หัวหน้าแผนก งานซ่อมบำรุงเรือ
5
นายประวิทร ศรีสมุทร • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
6
นางมุขดา สะราคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7
นายยศทยา ชัชเวช • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8
•
นางอุไรวรรณ ผลประสาร • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
9
•
นายสุทัศน์ ผาสุข • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
•
นางวรุณรัตน์ หอประสิทธิ์กุล • หัวหน้างาน งานการบัญชี
11
นายดำรงค์ ไชยตัน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
12
•
นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13
•
นางเปมิกา วิสุทธิ์ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานการเงิน
14
•
นายสมชัย พรหมสุทธิ์ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
15
•
นางสาวแสงเดือน ชูทอง • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
16
•
นายพิณพงษ์ รัตนะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
17
นายสมภาส วงศ์ไวโรจน์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18
•
นายมนพ สุดกระโทก • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19
นายสิรคม สะราคำ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
20
นางจิตติมา ยอดบำรุง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
21
•
นายธัญพิสิษฐ์ อนุชาติกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
22
นายยงยศ รตะเสรี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
23
•
นางสาวอุณาโลม อินทรสงเคราะห์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
24
นายจินดา ปุพเพตะนันท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
25
นายทวีเกียรติ เอี่ยมจิตต์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
26
นายไทยรัก อัศจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
27
นายสมบัติ ทิพย์สูงเนิน • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
28
•
นายเติมศักดิ์ ปิ่นสวาสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
29
นายครรชิต ทองสมบัติ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
30
•
ว่าที่ ร.ต.เสนอ จันทรพิชัย • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
31
นายรุ่งจรัสแสง พิรุณรัตน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
32
นายสิริวัฒน์ สมสิทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
33
•
นางสาวสุลัยวัลย์ ขวัญแก้ว • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
34
นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
35
นางสาวประภา โลมะพิเศษย์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
36
•
นายพิทยา แก้วอักษร • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
37
นายศุภกร ใจสมคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
38
•
นางปีณิต ช่างงาน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
39
นายจรูญ กลับสว่าง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
40
•
นางปนัดดา บรรจงเมือง • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
41
•
นายบุญสิทธิ์ อยู่คง • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
42
•
นายราวี ซามี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
43
นายณเรศ ชูภักดิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
44
•
นางเบญจวรรณ อัศวบุญมี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
45
นายปรีชา ดำรงกิจการวงศ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
46
นายพานิช ชัยฤกษ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
47
นายวินัย ศรีสุภาสิตานนท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
48
นายสมชาย แนวบรรทัด • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
49
นายเจริญ หวังนิรันดร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
50
นายสุวิช วงษ์จันทร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
51
นายสูติศักดิ์ สง่าพล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
52
นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
53
•
นางสาวจรัยทิพย์ พงศ์พัฒนาคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
54
•
นายสมพร ขวัญใจ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
55
นายสมกิจ ตันศิริ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ก่อสร้างทั่วไป)
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
56
นายสมศักดิ์ บรรจงเมือง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
57
นายศิริชัย คลายทุกข์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
58
•
นายปิยะ เพชรยอด • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
59
นายวสันต์ ปฏิพัทธ์พิทักษ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
60
นางสาววนิดา สกุลทับ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
61
•
นางสาวสุภาวดี ธรรมดี • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
62
นายฐากูร ส่องแสง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
63
•
นายสมชาย รัตนพันธ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
64
นายสมบัติ รัตนพิทยาภรณ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
65
•
นายคมสัน คงนคร • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(ดูแลบำรุงยานพาหนะ)
66
นายชีวานนท์ ไชยลาภ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
67
นายธเนธ ขวัญแก้ว • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
68
นายจตุพงศ์ ปรีดาผล • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
69
นายภาคภูมิ แซ่อ๋อง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
70
นายประกาศ ประทีป ณ ถลาง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
• ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
71
•
นายวิรัช จารุวัฒนสุนทร • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
72
•
นางสุวิพรรณ ตันติกวินวงศ์ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
73
นางสาวณฐมน ไหวพริบ • ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
74
นางสาวรักชนก ทองคำ • ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
75
นางสาวเสริมศรี สุขแสง • ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
76
นางสาวชญากานต์ มโน • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
77
•
นางสาวสริณี แส้หมูด • ลูกจ้างชั่วคราว งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
78
นางสาวเย็นจิต นิติธรรมมานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
79
•
นางสาวฟัญจรี จิมาร • ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
80
นายบุวร กำลังกล้า • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
81
•
นางกรกต รัตนวิเชียร • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
82
นางสาววรรณวิมล สุทธิกิจจานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
83
•
นางนรินทรัตน์ อภิไชยาวาทย์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
84
•
นางสาวสายรุ้ง สุวรรณชาตรี • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิทยบริการและห้องสมุด
85
นางจันทร์ ปาง้วน • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
86
•
นางสิทธิพร นุชสมัย • ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
87
นายวีระพล จุลรังษี • ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
88
นางสาวสุรีย์พร แซ่ลิ้ม • ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์
89
•
นายวศิน แซ่โก้ย • ลูกจ้างชั่วคราว งานสื่อการเรียนการสอน
90
•
นางสาวณัฏฐนิชย์ ตูลเพ็ง • ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
91
•
นางนิสากร ชูภักดิ์ • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
92
•
นายกรชัย ยังอ้น • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
93
•
นางสาวณัฐชนก เจริญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
94
•
นายพรชัย จรสกุล • ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
95
•
นางสุณิชสา ทนน้ำ • ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
96
•
นางกนกนันท์ คล้ายเพ็ญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณ
97
•
นางสาวอาภาภรณ์ เทียนยี่ • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
98
•
นางสาวนิภาพร หิมรา • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
99
•
นางสาวปราลานี สมุทรจาง • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
100
นายสุทน ตันติกวินวงศ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ