• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 138 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
นายสมโชค มีขวด • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4
•
นายคัมภีร์ นิลวรรณ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
•
นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
6
•
นายบุญสิทธิ์ อยู่คง • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
7
•
นายศึกษา ทิพย์วงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8
•
นางจริยา เอียบสกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9
นายดำรงค์ ไชยตัน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
10
นายเกรียงไกร แพทย์ขิม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• หัวหน้าแผนก งานซ่อมบำรุงเรือ
11
นายสมชาย กระโหมวงศ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
12
นายเกษม เพชรถาวร • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
13
นายไทยรัก อัศจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
14
•
นายมนพ สุดกระโทก • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15
•
นายสมชัย พรหมสุทธิ์ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
16
นางธันยพร ลีลาเศรษฐกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
17
นายครรชิต ทองสมบัติ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18
นายยงยศ รตะเสรี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
19
นายทวี ศิลาพันธ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
20
นายยุทธนา รัตโส • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
21
•
นายพิทยา แก้วอักษร • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
22
นายสิริวัฒน์ สมสิทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
23
นายประวิทร ศรีสมุทร • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
24
นายสมศักดิ์ อามุตตาภรณ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
25
•
นางอุไรวรรณ ผลประสาร • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
26
นายศุภกร ใจสมคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
27
•
นายสมพร ขวัญใจ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
28
นายสมภาส วงศ์ไวโรจน์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
29
นางมุขดา สะราคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
30
นายจินดา ปุพเพตะนันท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
31
•
นางสาวสุลัยวัลย์ ขวัญแก้ว • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
32
•
ว่าที่ ร.ต.เสนอ จันทรพิชัย • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
33
•
นางสาวปนัดดา ธุระธรรม • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
34
•
นางประเสริฐสุข เขียวสังข์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
35
นายสิรคม สะราคำ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
36
นายสูติศักดิ์ สง่าพล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
37
นายพงษ์ศักดิ์ คัลลาห์นะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
38
•
นายราวี ซามี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
39
•
นายสุทัศน์ ผาสุข • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
40
นายสุวิช วงษ์จันทร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
41
นายวินัย ศรีสุภาสิตานนท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
42
นายจรูญ กลับสว่าง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
43
นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
44
•
นายเติมศักดิ์ ปิ่นสวาสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
45
•
นางสาวแสงเดือน ชูทอง • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
46
•
นายธัญพิสิษฐ์ อนุชาติกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
47
นายยศทยา ชัชเวช • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
48
•
นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
49
•
นางปีณิต ช่างงาน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
50
•
นายพิณพงษ์ รัตนะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
51
นายสมบัติ ทิพย์สูงเนิน • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
52
นางจิตติมา ยอดบำรุง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
53
•
นางสาวจรัยทิพย์ พงศ์พัฒนาคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
54
นายเจริญ หวังนิรันดร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
55
•
นายสุชาติ บุษยากุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
56
•
นายธนวัฒน์ ธะนะศรีศิวนาถ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
57
•
นายธำรงศักดิ์ ราชาวนา • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
58
นายสมชาย แนวบรรทัด • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
59
•
นายสมุทร ไหมทอง • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
60
นายมานิต รัตนบุรี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
61
•
นางเปมิกา วิสุทธิ์ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานการเงิน
62
•
นางปรีดา จารุวัฒนสุนทร • ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
63
นายสมศักดิ์ บรรจงเมือง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
64
นายจตุพงศ์ ปรีดาผล • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
65
•
นายคมสัน คงนคร • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(ดูแลบำรุงยานพาหนะ)
66
นายสมบัติ รัตนพิทยาภรณ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
67
นายวสันต์ ปฏิพัทธ์พิทักษ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
68
นางสาววนิดา สกุลทับ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
69
นายธเนธ ขวัญแก้ว • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
70
นายชีวานนท์ ไชยลาภ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
71
•
นายปิยะ เพชรยอด • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
72
•
นางวิลาวัลย์ สุธีรยงประเสริฐ • ลูกจ้างประจำ งานเอกสารการพิมพ์
73
•
นางสาวธนวัน ถิ่นลิพอน • ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
74
•
นายวิรัช จารุวัฒนสุนทร • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
75
•
นางสุวิพรรณ ตันติกวินวงศ์ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
76
นายประกาศ ประทีป ณ ถลาง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
• ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
77
•
นางสาวลลิดา ตราหนู • ลูกจ้างชั่วคราว งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
78
นายบุวร กำลังกล้า • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
79
•
นางสาวนิภาพร หิมรา • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
80
•
นายอับดลเหล๊าะ หมานสะยะ • ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
81
•
นางสาวปราลานี สมุทรจาง • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
82
นางสาวนิตยา เมธา • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
83
นางสาวณฐมน ไหวพริบ • ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
84
•
นางสาวสริณี แส้หมูด • ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
85
•
นางสาวณัฐชนก เจริญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
86
นางจันทร์ ปาง้วน • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
87
•
นางสาวพรพรรณ โพธิรักษ์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
88
•
นางสาวอนุษรา หยังปาน • ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
89
•
นางสาวอาภาภรณ์ เทียนยี่ • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
90
นางสาววรรณวิมล สุทธิกิจจานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
91
นางสาวเย็นจิต นิติธรรมมานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
92
นางสาวชญากานต์ มโน • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
93
•
นางนรินทรัตน์ อภิไชยาวาทย์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
94
•
นางสาวสิตินา ปลูกไม้ดี • ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผล
95
•
นางสาวฟัญจรี จิมาร • ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
96
•
นางสิทธิพร นุชสมัย • ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
97
นายวีระพล จุลรังษี • ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
98
•
นางสาวมนทิรา บุญมี • ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
99
•
นางสาวสุภาวดี ธรรมดี • ลูกจ้างชั่วคราว งานด้านศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
100
•
นางสาวนิตยา พฤคฌาญาณ • ลูกจ้างชั่วคราว งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ