• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 118 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายอดิศักดิ์ ชัชเวช • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
•
นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
•
นายเติมศักดิ์ ปิ่นสวาสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
นายประวิทร ศรีสมุทร • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
6
นายเกรียงไกร แพทย์ขิม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• หัวหน้าแผนก งานซ่อมบำรุงเรือ
7
•
นางวรุณรัตน์ หอประสิทธิ์กุล • หัวหน้างาน งานการบัญชี
8
•
นางจริยา เอียบสกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9
•
นายเพียร ธงชัย • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10
•
นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11
•
นายสมชัย พรหมสุทธิ์ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12
•
นางปนัดดา บรรจงเมือง • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13
•
นางเปมิกา วิสุทธิ์ • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานการเงิน
14
•
นางอุไรวรรณ ผลประสาร • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
15
•
นางสาวแสงเดือน ชูทอง • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
16
นายสิริวัฒน์ สมสิทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
17
นายจรูญ กลับสว่าง • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18
นางบุญเลิศ เตชะภัททวรกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
19
นายรุ่งจรัสแสง พิรุณรัตน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
20
นายศุภกร ใจสมคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
21
นางมุขดา สะราคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22
•
นางปีณิต ช่างงาน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
23
นางสาวประภา โลมะพิเศษย์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
24
•
นายราวี ซามี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
25
นายสมชาย แนวบรรทัด • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
26
นายณเรศ ชูภักดิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27
•
นางเบญจวรรณ อัศวบุญมี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
28
นายปรีชา ดำรงกิจการวงศ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
29
นายสุวิช วงษ์จันทร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
30
•
นายธนบัตร อัศวบุญมี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
31
นายเจริญ หวังนิรันดร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
32
•
นายพิณพงษ์ รัตนะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
33
นายสถาพร พุทธศักดิ์โสภณ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
34
•
นางสาวจรัยทิพย์ พงศ์พัฒนาคม • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
35
•
นายสมุทร ไหมทอง • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
36
•
นายสมพร ขวัญใจ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
37
นายยงยศ รตะเสรี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
38
นายจินดา ปุพเพตะนันท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
39
•
ว่าที่ ร.ต.เสนอ จันทรพิชัย • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
40
นายสมภาส วงศ์ไวโรจน์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
41
•
นายมนพ สุดกระโทก • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
42
นายสิรคม สะราคำ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
43
•
นายธัญพิสิษฐ์ อนุชาติกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
44
นายครรชิต ทองสมบัติ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
45
•
นายสุทัศน์ ผาสุข • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
46
•
นางสาวสุลัยวัลย์ ขวัญแก้ว • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
47
นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
48
นายสมศักดิ์ บรรจงเมือง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
49
นายชีวานนท์ ไชยลาภ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
50
นางสาววนิดา สกุลทับ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
51
•
นายคมสัน คงนคร • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(ดูแลบำรุงยานพาหนะ)
52
นายฐากูร ส่องแสง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
53
•
นายสมชาย รัตนพันธ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
54
นายสมบัติ รัตนพิทยาภรณ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
55
นายจตุพงศ์ ปรีดาผล • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
56
นายธเนธ ขวัญแก้ว • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
57
นายภาคภูมิ แซ่อ๋อง • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
58
•
นายปิยะ เพชรยอด • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
59
นายวสันต์ ปฏิพัทธ์พิทักษ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
60
นายศิริชัย คลายทุกข์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
61
•
นายวิรัช จารุวัฒนสุนทร • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
62
•
นางสุวิพรรณ ตันติกวินวงศ์ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
63
นายประกาศ ประทีป ณ ถลาง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
• ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
64
นางสาวรักชนก ทองคำ • ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
65
นางสาวเสริมศรี สุขแสง • ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
66
นางสาวเย็นจิต นิติธรรมมานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
67
•
นางนรินทรัตน์ อภิไชยาวาทย์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
68
นางสาวณฐมน ไหวพริบ • ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
69
•
นางสาวสริณี แส้หมูด • ลูกจ้างชั่วคราว งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
70
นางสาววรรณวิมล สุทธิกิจจานนท์ • ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
71
นายวีระพล จุลรังษี • ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง
72
•
นางสาวฟัญจรี จิมาร • ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
73
นายบุวร กำลังกล้า • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
74
•
นางกรกต รัตนวิเชียร • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
75
•
นางสิทธิพร นุชสมัย • ลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
76
•
นางสาวสายรุ้ง สุวรรณชาตรี • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิทยบริการและห้องสมุด
77
นางจันทร์ ปาง้วน • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
78
•
นายวศิน แซ่โก้ย • ลูกจ้างชั่วคราว งานสื่อการเรียนการสอน
79
•
นางสาวณัฏฐนิชย์ ตูลเพ็ง • ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
80
•
นางนิสากร ชูภักดิ์ • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
81
•
นายกรชัย ยังอ้น • ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม
82
•
นางสุณิชสา ทนน้ำ • ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
83
•
นางสาวปราลานี สมุทรจาง • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
84
นางสาวสุรีย์พร แซ่ลิ้ม • ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์
85
•
นางสาวณัฐชนก เจริญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
86
•
นายพรชัย จรสกุล • ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
87
•
นางสาวนิภาพร หิมรา • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
88
•
นางสาวอาภาภรณ์ เทียนยี่ • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
89
•
นางกนกนันท์ คล้ายเพ็ญ • ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณ
90
นางสาวชญากานต์ มโน • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
91
นายสมพร อภิไชยาวาทย์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่(งานเชื่อม)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
92
นายสมบัติ ทิพย์สูงเนิน • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
93
นายสุทน ตันติกวินวงศ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
94
•
นายศศพล สุริยมณฑล • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
95
•
นางสาวอมรรัตน์ แก้วช่วย • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
96
•
นายพิทยา แก้วอักษร • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
97
นายวินัย ศรีสุภาสิตานนท์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
98
•
นายวีระพล แสงประกาย • พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(งานโรงอาหาร)
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
99
•
นายบุญสิทธิ์ อยู่คง • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
100
•
นางนันทพร คงสมุทร • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ