• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 121 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
•
นายบุญช่วย ชิดเชี่ยว • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• เจ้าหน้าที่ งานด้านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการแ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
102
นางบุญเลิศ เตชะภัททวรกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
103
•
นางจริยา เอียบสกุล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
104
•
นายศศพล สุริยมณฑล • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
105
นายสมชาย กระโหมวงศ์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
106
•
นางสาวอมรรัตน์ แก้วช่วย • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
107
•
นายเพียร ธงชัย • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
108
•
นางนันทพร คงสมุทร • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
109
นายสถาพร พุทธศักดิ์โสภณ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
110
•
นางภัสรา ผาสุข • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
111
นายปรีชา บัณรส • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานโทรศัพท์และวิทยุกระจายเสียง
112
•
นายธนบัตร อัศวบุญมี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
113
นายวิชา ก้องเกียรติวารี • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
114
•
นายอุทัย แช่มประสิทธิ์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมด้านวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมด้านลูกเสือ
115
•
นายสมุทร ไหมทอง • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
116
•
นายระวีวงศ์ ดุกหลิ่ม • พนักงานราชการ(ครู) งานซ่อมบำรุงเรือ
117
•
นายวีระพล แสงประกาย • พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(งานโรงอาหาร)
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
118
นายสมพร อภิไชยาวาทย์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่(งานเชื่อม)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
119
นายวิสุทธิ์ ศิริศรีวิโรจน์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมด้านนักศึกษาวิชาทหาร
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม ด้านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ด้านครูที่ปรึกษา)
120
•
นายพงศักดิ์ อำนวยผล • พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมด้านลูกเสือ
• หัวหน้างาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
121
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ