• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
834 2013-01-15 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน ด่วนที่สุด สารบรรณ อ.จริยา
833 ฝผ.029/2556 2013-01-14 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุมจัดทำแผนเงินอุดหนุนกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูล , ตัวแทนแผนกวิชา , ครูทุกคน , นายวศิน
828 2013-01-11 บันทึกข้อความ ขอเชิญร่วมงานวันครูอาชีวศึษา ปี 2556 ด่วน ผอ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพิเศษ ทุกท่าน
823 - 2012-12-28 บันทึกข้อความ การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ด่วนที่สุด ผอ. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน
816 2012-12-26 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือและเชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมืองภูเก็ต ผอ. คระผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกาทุกท่าน
815 - 2012-12-26 บันทึกข้อความ การตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ด่วน ผอ. คระผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
814 2012-12-21 บันทึกข้อความ สำเนาทะเบียนบ้านวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด่วนมาก งานสารบรรณ อ.ปรีชา
808 1725/2555 2012-12-13 คำสั่ง คำสั่งไปราชการ ด่วน งานบุคลากร อาจารย์ พงศิกดิ์ อำนวยผล
806 1724/2555 2012-12-12 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน
ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556
ด่วน
ผอ. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
796 2012-11-20 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจการพัมนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ด่วน งานบริหารงานทั่วไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
795 018/2555 2012-11-20 บันทึกข้อความ การตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ด่วน งานบริหารงานทั่วไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
767 1469/2555 2012-10-24 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจาสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน
ประจาเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555
ด่วน
ผอ. ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
762 1448/2555 2012-10-16 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติงานในการสอนภาคนอกเวลาราชการปกติ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ด่วน
ผอ.
738 1648/2555 2012-09-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับ ดูแล โครงการแผนธุรกิจ ประจำปี 2555 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะกรรมฝ่ายต่างๆ
730 2012-09-17 ประกาศ การส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556
729 1325/2555 2012-09-14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดฝึกอบรมและผู้เข้ารับการอบรม <br>การผลิตสื่อมัลติมีเดีย e-book<br>
720 ที่ 1168 / 2555 2012-09-05 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน
ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2555
ด่วนมาก
712 934/2555 2012-07-24 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน ครั้งที่ 3๒ “วิษณุเกมส์ 5๕” ด่วนที่สุด งานปกครอง ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง ทุกท่าน
708 ที่ 823/2555 2012-07-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
707 ที่ 802/2555 2012-07-05 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่ครูเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของน ด่วน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/20 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ