• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1252 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก การขอรับการสนับสนุนเพื่อขยายผลโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานวิจัย) งานวิจัย ฯ ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1251 2018-05-16 ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดส่วนคะเเนนการประเมินผลการเรียน ผ่ายวิชาการ ครูผู้สอนทุกท่าน
1250 812/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยคุณธรรม ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคเรียนที่ 1 /2561 ผอ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1249 823/2561 2018-05-08 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 ผอ. ทุกท่าน
1248 812/2561 2018-05-07 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยครุธรรมจริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา แก้ไข หน้าที่ 7 หน้า 8 ด่วนมาก ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1247 2018-05-02 ประกาศ ขอความร่วมมือรณรงค์การเเต่งกายในการปฏิบัตราชการ ผอ. ทุกท่าน
1245 806/2561 2018-05-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสรืมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการ 2561 ผอ. ผู้่เกี่ยวข้อง
1244 2018-05-01 หนังสือราชการภายใน ขอเชิญส่งข้อเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1243 709/2561 2018-04-17 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุยายน 2561 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1242 07/2561 2018-03-05 บันทึกข้อความ ขอให้ส่งรายงานผลการวิจัยชั้นเรียน งานวิจัย ฯ ครูผู้สอนทุกท่าน
1241 760/2561 2018-02-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดขยะมูลฝอย งานวิจัย ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1240 จำนวน 4 ฉบับ 2018-02-19 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธ์ งานวิจัย ฯ ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1239 2018-02-16 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวัน และกลางคืน ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 ผอ. ทุกท่าน
1238 2018-02-09 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์ม sar แผนก
1237 1323/2559 2018-02-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ผอ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1236 2018-02-02 หนังสือราชการภายใน ตัวบ่งชี้งานปกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ ผอ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1235 2018-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคภูเก็ต - -
1234 161/2561 2018-01-26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการงานศิษย์เก่าเทคนิคภูเก็ต "60 ปี ราตรีวิษณุ" ประจำปี 2561 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1233 51/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญชวนสงบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ งานวิจัย ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1232 209/25614 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ การประกวดและเเข่งขันการออกแบบแนวคิคการพัฒนาระบบการทดสอบขับรถภาคปฏบบัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย ผู้ที่สนใจทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ