• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1155 2014-10-03 ประกาศ การปิดและเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 - -
1154 1210/2557 2014-08-21 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2557 ด่วน ผอ. ครู ครูพิเศษ และเจ้าหน้าทีทุกท่าน
1153 2014-08-19 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม ผอ. คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1151 021/2557 2014-07-18 บันทึกข้อความ การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2557 งานประกันคุณภาพฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1150 วท ภก 20/2557 2014-07-16 บันทึกข้อความ มาตราการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ผอ. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1149 958/2557 2014-07-16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครู ครูพิเศษ และคณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
1148 ฝผ.379/57 2014-07-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ด่วน งานประกันคุณภาพ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1147 830/2557 2014-06-23 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม -สิงหาคม 2557 ด่วนที่สุด ผอ. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1146 - 2014-06-11 ประกาศ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกันประหยัดพลังงาน ด่วนที่สุด ผอ. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1143 573/2557 2014-05-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 ด่วน งานกิจกรรม เรียนครู ทุกท่าน
1142 566/2557 2014-05-02 คำสั่ง แต่งตั้งคำสั่งครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา ครูอาจารย์ทุกท่าน
1140 526/2557 2014-04-29 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกฃางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด ผอ. ทุกท่าน
1139 07/2557 2014-03-28 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือ ด่วน ผอ. คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1138 2014-03-24 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม ผอ. ทุกท่าน
1136 2014-03-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย ด่วน งานิจัยฯ ข้าราชการครูทุกท่าน
1135 8/2557 2014-03-04 บันทึกข้อความ การกำหนดส่งรายงานผลการประกันคุณภาพรายบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วน งานประกันคุณภาพ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1134 2014-02-21 หนังสือราชการภายใน กองทุนตั้งตัวได้ ด่วน งานส่งเสริมการค้าและผลิตผล คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1133 2014-02-20 คำสั่ง เวรรักษาการณืประจำเดือน มีนาคม 2557-เมษายน 2557 ด่วน ผอ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1132 2014-02-12 หนังสือราชการภายนอก คู่มือ AMS สารบรรณ รองฝ่ายแผนงานฯ
1128 2014-01-23 บันทึกข้อความ ซักซ้อมความเข้าใจสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ผอ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ