• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1126 - 2014-01-14 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือลดการใช้พลังงาน ด่วน ผอ. คณะผูบริหาร ครู ครูพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1125 01/2557 2014-01-10 บันทึกข้อความ ขอเชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2557 ด่วน ผอ. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน
1124 - 2014-01-07 หนังสือราชการภายนอก แบบรายงานผลปริมาณสาธารณูปโภค งานสารบรรณ รอง.ธิติวัชร์,
1123 - 2013-12-25 หนังสือราชการภายนอก คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร ด้านความปลอดภัย งานสารบรรณ รองฯ ธิติวัชร์
1122 2146/2556 2013-12-24 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน
ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557
ด่วนมาก
ผอ. ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ครูพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1117 - 2013-12-03 หนังสือราชการภายใน คป.10 (แบบบันทึกการพบนักเรียนนักศึกษา) ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน งานครูที่ปรึกษา ครู อาจารย์ ทุกท่าน
1116 - 2013-12-03 หนังสือราชการภายใน คป02(แบบบันทึกข้อมูลทางการเรียน) ประจำเดือน ุลาคม - พฤศจิกายน ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
1096 ฝผ.771/2556 2013-10-30 บันทึกข้อความ แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ/สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฝ่ายแผน งานวิจัยฯ , ครูทุกคน
1095 1784/2556 2013-10-29 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน
1091 1751/2556 2013-10-24 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืนประจำเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2556 ฝ่ายบริหารทรัพย์
1087 1738/2556 2013-10-21 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานในการสอนภาคนอกเวลาราชการปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ด่วน ผอ. ผู้เกี่ยวข้อง
1080 2013-10-15 หนังสือราชการภายใน การจัดทำรายงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 งานประกันคุณภาพฯ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูพิเศษ ทุกท่าน
1078 2013-10-15 หนังสือราชการภายใน การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 งานประกันคุณภาพฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ก.พ. ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกท่าน
1075 ฝผ.736/2556 2013-10-14 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมการจัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ฝ่ายแผนงานฯ รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย , งานส่งเสริมผลผลิตฯ , บุคลากรทุกคน
1073 ฝผ.727/2556 2013-10-08 บันทึกข้อความ เชิญประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ด่วนที่สุด ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทุกท่าน
1055 งานประกัน 50/2556 2013-09-23 บันทึกข้อความ การกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายแผน บุคลากรทุกคน
1044 วท.ภก. ว 017/2556 2013-09-13 บันทึกข้อความ การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ผอ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1013 1404/2556 2013-08-22 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 2556 ผอ. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
998 3321/2556 2013-08-07 หนังสือราชการภายนอก มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ผอ. ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
985 977/2556 2013-07-16 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติงานในการสอนภาคนอกเวลาราชการปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 งานบริหารทั่วไป / ฝ่ายทรัพยากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ