• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1116 - 2013-12-03 หนังสือราชการภายใน คป02(แบบบันทึกข้อมูลทางการเรียน) ประจำเดือน ุลาคม - พฤศจิกายน ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
1096 ฝผ.771/2556 2013-10-30 บันทึกข้อความ แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ/สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฝ่ายแผน งานวิจัยฯ , ครูทุกคน
1095 1784/2556 2013-10-29 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน
1091 1751/2556 2013-10-24 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืนประจำเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2556 ฝ่ายบริหารทรัพย์
1087 1738/2556 2013-10-21 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานในการสอนภาคนอกเวลาราชการปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ด่วน ผอ. ผู้เกี่ยวข้อง
1080 2013-10-15 หนังสือราชการภายใน การจัดทำรายงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 งานประกันคุณภาพฯ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูพิเศษ ทุกท่าน
1078 2013-10-15 หนังสือราชการภายใน การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 งานประกันคุณภาพฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ก.พ. ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกท่าน
1075 ฝผ.736/2556 2013-10-14 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมการจัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ฝ่ายแผนงานฯ รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย , งานส่งเสริมผลผลิตฯ , บุคลากรทุกคน
1073 ฝผ.727/2556 2013-10-08 บันทึกข้อความ เชิญประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ด่วนที่สุด ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทุกท่าน
1055 งานประกัน 50/2556 2013-09-23 บันทึกข้อความ การกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายแผน บุคลากรทุกคน
1044 วท.ภก. ว 017/2556 2013-09-13 บันทึกข้อความ การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ผอ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1013 1404/2556 2013-08-22 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 2556 ผอ. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
998 3321/2556 2013-08-07 หนังสือราชการภายนอก มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ผอ. ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
985 977/2556 2013-07-16 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติงานในการสอนภาคนอกเวลาราชการปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 งานบริหารทั่วไป / ฝ่ายทรัพยากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
974 865 / 2556 2013-06-24 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน
ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2556
ผอ. ผ้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
973 ฝผ.417/2556 2013-06-20 หนังสือราชการภายนอก การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายแผน หัวหน้าแผนก , รอง 4 ฝ่าย , งานวิจัยฯ , ครูทุกท่าน
964 ฝผ.381/2556 2013-06-17 บันทึกข้อความ แจ้งเปลี่ยนแปลงประมาณการจัดสรรวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2556 ฝ่ายแผน รอง 4 ฝ่าย , งานวางแผนฯ , หัวหน้าแผนก , ครูทุกคน
949 657/2556 2013-05-29 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา 2556 ผอ. แจ้งผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
947 ฝผ.328/2556 2013-05-27 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครผู้เข้าร่วม "โครงการฝึกงานเพิ่มขีดความสามารถทักษาะด้านยานยนต์และนวัตกรรมหุ่นยนต์แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลามและประเทศญี่ปุ่น&am ด่วนที่สุด ฝ่ายแผน ครูอาจารย์ทุกท่าน
940 2013-05-21 หนังสือราชการภายนอก รายชื่อนักศึกษาปี 2556 ปวส. งานทะเบียน ครุอาจารย์ทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ